Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Gdańsku stawia na pełen rozwój nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Zależy nam napodniesieniu jakości pracy naszej placówki, w związku z tym powstał Europejski Plan Rozwoju Szkoły jakodokument identyfikujący najważniejsze potrzeby szkoły. Nasza szkoła na terenie Gdańska jest wiodącą placówką przyjmującą dzieci emigrantów oraz obcokrajowców pracujących w Polsce ( tylko w  roku szkolnym 2018/19 
przyjęliśmy ok. 40 takich uczniów, w  2019/20  około 30). Nasza placówka daje również szansę nauki dzieciom z deficytami rozwojowymi. Konieczne jest zwiększenia kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności językowych nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także specjalistycznych metod pracy z zakresu edukacji włączającej, edukacji integracyjnej i innowacyjnych metod kierowania klasą.SzkołaPodstawowa nr 76 w Gdańsku stawia na pełen rozwój nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.Zależy nam na podniesieniu jakości pracy naszej placówki w związku z tym powstał Europejski Plan Rozwoju Szkoły jako dokument identyfikujący najważniejsze potrzeby szkoły.
            
Główne założenia Europejskiego Planu Rozwoju szkoły to:
1. Podnieść umiejętności językowe nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
2. Pogłębić wymiar europejski placówki.
3. Podnieść jakość organizacji nauczania i uczenia się.
4. Propagować idę uczenia się przez całe życie.
5. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi w Europie.
6. Otwarcie się na kulturę innych krajów.
7. Nabycie umiejętności uczenia się w zespole międzynarodowym.

PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW - nasza szkoła, jest otwarta na uczniów przybywających spoza granic kraju. Organizacja pracy z tymi uczniami i ich rodzicami wymaga umiejętności językowych od nauczycieli i pracowników szkoły. Zależy nam, by nie tylko nauczyciele języków obcych potrafili porozumieć się z uczniami i ich rodzicami spoza Polski. Chcemy, by nasi nauczyciele i pracownicy stale podnosili swoją znajomość języka angielskiego, aby w pełni realizować zadania szkoły związane z włączaniem cudzoziemców w naszą społeczność. Osiemnastu nauczycieli podnosiło swoje umiejętności językowe podczas mobilności zagranicznej na Malcie, w ramach poprzedniej edycji projektu. Jesteśmy kadrą pedagogiczną bardzo liczną i bardzo ambitną, chcielibyśmy kontynuować naukę języka angielskiego w kolejnych latach, by nie było barier językowych pomiędzy nami i naszymi uczniami i ich rodzicami.


POGŁĘBIANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO PLACÓWKI - wyjazdy zagraniczne w formie mobilności nauczycielskich pozwalają na nawiązanie nowych kontaktów i znajomości. Zależy nam, aby nasi uczniowie i nauczyciele pogłębiali swoje kompetencje językowe, aby mogli bez barier kontaktować się i przekazywać wiedzę uczniom naszej szkoły spoza granic oraz uczestniczyć w międzynarodowych anglojęzycznych projektach. Chcemy czuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy oraz integrować nowych uczniów i ich rodziców. Do realizacji tego celu niezbędna jest znajomość języka obcego. Nauczyciel znający język obcy jest dobrym wzorem i liderem rozwoju w kierunku pełnej mobilności i współpracy europejskiej.


PODNIESIENIE JAKOŚCI ORGANIZACJI NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ - nauczyciele znający języki obce mogą sięgać do materiałów i wzorców innych europejskich szkół. Mogą wykorzystywać nowatorskie metody i techniki komunikowania się z europejskimi placówkami na edukacyjnych platformach internetowych (np.: eTwinning) oraz unowocześnić wykorzystanie innowacyjnych narzędzi. Wykorzystując wiedzę nauczycieli z innych krajów będziemy tworzyć optymalne warunki nauki również dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Dzięki udziałowi w specjalistycznych kursach oraz job shadowing nasi nauczyciele będą mogli prowadzić swoje zajęcia na bardzo wysokim poziomie, wykorzystując ciekawe metody pracy.


PROPAGOWANIE IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - jesteśmy przekonani, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy zawodowymi kompetencjami i aspiracjami nauczyciela, a wynikami edukacyjnymi uczniów. Dlatego też chcemy, aby nauczyciele i pracownicy naszej placówki ustawicznie rozwijali swoje kompetencje w zakresiekomunikacji.

Pragniemy poprzez realizację projektu realizowac poniższe cele:
1. Podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły- nauczyciele i pracownicy naszej placówki komunikują się w
języku angielskim.
2. Nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły czują się w pełni obywatelami Europy. Dzieci cudzoziemców i
emigrantów są zintegrowane ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, czują się bezpiecznie.
3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły. Nauczyciele są specjalistami w zakresie
innowacyjnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych i edukacji włączającej.
4. Nauczyciele i pracownicy są zmotywowani do dalszego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie komunikacji
i swoim przykładem motywują uczniów do uczenia się języków obcych.
5. Wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej w trackie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektuProces nauczania i uczenia się jest wzbogacony o doświadczenia innych europejskich placówek.

Do  projektu SZKOŁA SZCZĘŚLIWYCH UCZNIÓW po rozmowach i weryfikacji kadry naszej placówki, zakwalifikowanych zostało 17pracowników.


MOBILNOŚĆ JĘZYKOWA
W mobilności językowej weźmie udział 9 osób - 8 nauczycieli oraz pracownik administracji (sekretarka). Uczestnicypoprzedzą mobilność półrocznym kursem języka angielskiego na terenie placówki, który poprowadzi jeden znaszych nauczycieli j. angielskiego.


Dodatkowo koordynator i jego dwóch zastępców ( 3 osoby) ze względu na duże zaangażowanie w projekty, chęćpodnoszenia kwalifikacji i potrzebę dalszego rozwoju umiejętności językowych uczestniczyć będą w dwóchmobilnościach: szkoleniu językowym i szkoleniu metodycznym.


 Dziewięć osób uczestniczyć będzie w dziesięciodniowych szkoleniach - z podziałem na trzy grupy ( każda grupa p3 osoby). Trzy osoby uczestniczyć będą w szkoleniu pięciodniowym. Szkolenia odbywać się będą w Easy School na Malcie.


MOBILNOŚĆ METODYCZNA
Spośród chętnych nauczycieli z odpowiednio wysokimi umiejętnościami językowymi wybranych zostało ośmiu wychowawców (w tym nauczyciele wspomagający, koordynator projektu i jego zastępcy), którzy uczestniczyć będą w szkoleniach metodycznych.


Czterech wychowawców klas złożonych z uczniów pochodzących z różnych krajów i kultur jest zainteresowanych udziałem w kursie "W obliczu różnorodności: międzykulturowe zarządzanie klasami", podczas którego poznają: W jaki sposób można stworzyć sylabus odpowiedni zarówno dla uczniów rodzimych, jak i dla uczniów z innych krajów? Jak uczniowie mogą efektywnie współdziałać bez względu na przynależność kulturową? Jakie trudności mogą napotkać nauczyciele w takiej klasie? Kurs organizowany jest przez Europass Teacher Academy w Barcelonie, trwać będzie 6 dni ( jedna grupa 4-osobowa).


Dwóch nauczycieli wspomagających zainteresowanych jest uczestnictwem w kursie: "Wszyscy jesteśmy specjalni: włączanie i wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w klasie i poza nią", podczas którego poznają szereg praktycznych działań zapobiegających izolacji i destrukcyjnym zachowaniom, odkryją szereg skutecznych technik relaksacyjnych i ćwiczeń, z których mogą korzystać uczniowie integrowani oraz reszta klasy. Kurs organizowanyjest przez Europass Teacher Academy w Atenach, trwać będzie 6 dni ( jedna 2-osobowa grupa).


"Sztuka jako terapia: wyrażanie siebie i specjalne potrzeby w edukacji artystycznej" to kurs, w którym chciałyby uczestniczyć nauczyciel świetlicy oraz edukacji wczesnoszkolnej (dwie osoby). Są one świadome tego, że edukacji włączająca to działanie wielokierunkowe, którego zakres nie ogranicza się tylko do nauki przedmiotowej, ale także rozwoju artystycznego i twórczego. Sztuka ma olbrzymi wpływ na rozwój człowieka, także terapeutyczny: promuje samoocenę i wyrażanie siebie, empatię, samoświadomość i samoregulację. W rzeczywistości może być doskonałym narzędziem do budowania integracji i komunikacji między uczniami z różnych środowisk: dzieci z doświadczeniami migracyjnymi, zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się, a także tym uzdolnionym.
Kurs organizowany jest przez Europass Teacher Academy we Florencji, trwać będzie 6 dni ( grupa 2-osobowa).


Została stworzona lista rezerwowa, do każdej grupy mobilności, by zapobiec niepowodzeniom w realizacji
projektu