SzkołaPodstawowa nr 76 w Gdańsku stawia na pełen rozwój nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.Zależy nam na podniesieniu jakości pracy naszej placówki w związku z tym powstał Europejski Plan Rozwoju Szkoły jako dokument identyfikujący najważniejsze potrzeby szkoły.
            Nasza szkoła jest wiodącą placówką na terenie Gdańska przyjmującą uczniów - dzieci emigrantów oraz obcokrajowców pracujących w Polsce ( tylko w  roku szkolnym 2018/19 przyjęliśmy ok. 40 takich uczniów- jest to prawie 10% wszystkich uczniów). Wymaga to zwiększenia kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności językowych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Placówka wciąż rozwija zaplecze i wyposażenie dydaktyczne, potrzebna jest nam wiedza, by w pełni wykorzystać nasze zasoby w zakresie metod i technik informacyjno- komunikacyjnych (TIK).
Główne założenia Europejskiego Planu Rozwoju szkoły to:
1. Podnieść umiejętności językowe nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
2. Pogłębić wymiar europejski placówki.
3. Podnieść jakość organizacji nauczania i uczenia się.
4. Propagować idę uczenia się przez całe życie.
5. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi w Europie.
6. Otwarcie się na kulturę innych krajów.
7. Nabycie umiejętności uczenia się w zespole międzynarodowym.

PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW - nasza szkoła, jest otwarta na uczniów spoza granic kraju. Organizacja pracy z tymi uczniami i ich rodzicami wymaga umiejętności językowych od nauczycieli i pracowników szkoły. Zależy nam, by nie tylko nauczyciele języków obcych potrafili porozumieć się z uczniami i ich rodzicami spoza Polski. Chcemy, by nasi nauczyciele i pracownicy podnieśli swoją znajomość języka angielskiego, aby w pełni realizować zadania szkoły związane z włączaniem cudzoziemców w naszą społeczność. Część nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczy w projekcie ,,Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu."

POGŁEBIANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO PLACÓWKI - wyjazdy zagraniczne w formie mobilności nauczycielskich pozwalają na nawiązanie nowych kontaktów i znajomości. Zależy nam, aby nasi uczniowie i nauczyciele pogłębiali swoje kompetencje językowe, aby mogli współdziałać z uczniami naszej szkoły spoza granic oraz uczestniczyć w międzynarodowych anglojęzycznych projektach. Chcemy czuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy oraz integrować nowych uczniów i ich rodziców. Do realizacji tego celu niezbędna jest znajomość języka obcego. Nauczyciel znający język obcy jest dobrym wzorem i liderem rozwoju w kierunku pełnej mobilności i współpracy europejskiej.

PODNIESIENIE JAKOŚCI ORGANIZACJI NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ - nauczyciele znający języki obce mogą sięgać do materiałów i wzorców innych europejskich szkół. Mogą wykorzystywać metody i techniki komunikowania się z europejskimi placówkami na edukacyjnych platformach internetowych (np.: eTwinning) oraz unowocześnić wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK. Wykorzystując wiedzę nauczycieli z innych krajów będziemy tworzyć optymalne warunki pracy dla dzieci również ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

PROPAGOWANIE IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - jesteśmy przekonani, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy zawodowymi kompetencjami nauczyciela, a wynikami edukacyjnymi uczniów. Dlatego też chcemy, aby nauczyciele i pracownicy naszej placówki ustawicznie rozwijali swoje kompetencje w zakresie komunikacji.

Pragniemy poprzez realizację projektu realizowac poniższe cele:
1. Nauczyciele i pracownicy naszej placówki komunikują sie w języku angielskim.
2. Nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły czują się w pełni obywatelami Europy. Dzieci cudzoziemców i emigrantów są zintegrowane ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, czują bezpiecznie.
3. Proces nauczania i uczenia się jest wzbogacony o doświadczenia innych europejskich placówek.
4. Nauczyciele i pracownicy są zmotywowani do dalszego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie komunikacji i swoim przykładem motywują uczniów do uczenia się języków obcych.

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 18 osób. Są to przede wszystkim osoby, które mają kontakt z napływającymi do naszej szkoły dziećmi i rodzicami z grupy emigrantów oraz osób czasowo zatrudnionych w Polsce. W tym: nauczycieli i wychowawców klas, w których uczą się emigranci, pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy.
- Cała grupa jest zainteresowana podniesieniem swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Język angielski - żywym językiem.
- Uczestnictwo w projekcie pozwoli uczestnikom w pełni wykorzystać media, w tym media społecznościowe i platformy edukacyjne.
- 16 osób, czyli nauczyciele chcą wzbogacić i uatrakcyjnić proces nauczania i zajęcia pozalekcyjne.
- Projekt rozszerzy horyzonty uczestników na problem migracji i emigracji.
- Pozbycie się bariery językowej pozwoli uczestnikom na pełne poczucie się obywatelami Europy.

/Content/pub/433/prezentacje/przyszlosc-jest-w-nas-4.mp4

pliki do pobrania