Dyrekcja szkoły:

1. Dyrektor szkoły:           Iwona Kozłowska
2. Wicedyrektorzy szkoły:  Aleksandra Drewing
                                     Monika Tocha
Organy szkoły:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Organy szkoły współdziałają ze sobą:
- każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
- organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
- kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
- przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.

Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.