Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
• księga ewidencji dzieci,
• księga uczniów,
• ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
• ewidencja wydanych zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
• ewidencję wypadków uczniów,
• ewidencję druków ścisłego zarachowania,
• dziennik korespondencji,
• ewidencję osób upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów,  rodziców (opiekunów prawnych), pracowników,
• ewidencję wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
• ewidencja zawartych umów o pracę i wystawionych świadectw pracy
• ewidencję akt osobowych 
• rejestr wydanych legitymacji służbowych
• rejestr archiwalny.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 obwieszczenie Marszałka Dz.U. 2016 nr 0 poz.922) dokumenty te są udostępniane jedynie stosownym organom lub osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia.
Szkoła tworzy dokumentację nie stanowiącą materiałów archiwalnych, która jest przechowywana w składnicy przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.