No i znowu GRAMY!

E skarbonka

https://eskarbonka.wosp.org.pl/3k3aeh