Drodzy Rodzice Przedszkolaków i Uczniów z niepełnosprawnością!

Informujemy, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych

do przedszkola i szkoły należy składać do dnia 30 kwietnia 2020r. w sekretariacie ZSP1.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
- kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ze względu na zaistniałą sytuację wnioski wraz z załącznikami można przesłać skanem na adres: sekretariat@zsp1.edu.gdansk.pl

lub korzystając z wrzutni dokumentów znajdującej się w portierni naszej placówki.

W załącznikach szczegółowe  informacje dotyczące dowozu do szkoły

dzieci niepełnosprawnych w roku 2020/2021.

Formularz wniosku można pobrać  za strony Miasta:

 http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Dowozenie-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol,a,24596

Wnioski składają rodzice elektronicznie na  adres:  
 wrs@gdansk.gda.pl   
(Wydział Rozwoju Społecznego w Gdańsku)

wraz z załącznikami wskazanymi w komunikacie do końca kwietnia.