Zasady zatrudniania nauczycieli


określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Zgodnie z art. 11 ww. ustawy dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.

Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi


Pracownicy szkół niebędący nauczycielami, zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, np. jako pracownicy księgowości, administracji i obsługi, są pracownikami samorządowymi.
Stanowi o tym art. 5d ustawy o systemie oświaty. Dlatego mają do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych do niej, a w sprawach w niej nieuregulowanych odpowiednio przepisy kodeksu pracy (np. przepisy dotyczące zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy). Nie mają więc do nich zastosowania przepisy Karty Nauczyciela, w tym dotyczące wynagrodzeń.
Zasady określania liczby pracowników administracji i obsługi w szkołach określa organ prowadzący. Dyrektor szkoły może zatrudnić pracowników niepedagogicznych w takiej liczbie, jaka wynika z zatwierdzonej przez  organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze. Organ prowadzący  zatwierdza opracowaną przez dyrektora organizację szkoły w terminie do 30 maja każdego roku (rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. ).

Organ prowadzący - jako podmiot finansujący działalność szkoły i odpowiedzialny za jej działalność - określa  zasady, jakich dyrektorzy szkół  zobowiązani są przestrzegać przy planowaniu organizacji szkoły, w tym przy zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych. Wytyczne do organizacji szkół i placówek są ustalane z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a w szczególności wielkości środków budżetowych danej jednostki samorządu terytorialnego, wysokości przekazywanej subwencji oświatowej, bazy materialnej szkół, uwarunkowań demograficznych.